Dojo

Headquarters

Katori City, Chiba Prefecture

Iizasa Yasusada Soke

Kyoso Shibu

Kyoso Shigetoshi-Shihan Gokui Kaiden

Training Locations:
Inzai City, Chiba Prefecture
Matsuyamashita Koen Sports Gymnasium
(275 Urabe, Inzai City)

Shisui Town, Chiba Prefecture
Community Plaza
(1549-1 Sumi, Shisui Town)

Training Days:
Thursday and Saturday, weekly